POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/254/04

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury w Orzyszu
Na podstawie art. 13 ust. 1. i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 ze zm.) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:

§1. Ustala się Statut Domu Kultury w Orzyszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Orzyszu

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 13:56
Opublikował(a): Beata Szymankiewicz
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 7917 razy

STATUT DOMU KULTURY W ORZYSZU

Załącznik do Uchwały Nr XVI/254/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 stycznia 2004 r.
I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),

3) Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

4) Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Domu Kultury jest Rada Miejska w Orzyszu.

2. Dom Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.

3. Dom Kultury posiada osobowość prawną.

4. W skład Domu Kultury wchodzą:

a) Dom Kultury,

b) Kino w Orzyszu,

c) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu wraz z filiami publiczno-szkolnymi.

§ 3. 1. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Orzysz.

2. Dom Kultury działalnością swoją obejmuje obszar Gminy Orzysz


II. Cele i zadania Domu Kultury:

§ 4. 1. Podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

2. Podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa.

§ 5. Do zakresu działania Domu Kultury należy w szczególności:

1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.

2) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

3) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego.

4) Integrowanie społeczności lokalnych, poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych,
etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych.

5) Organizacja spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowo-rekreacyjnych
turystycznych oraz innych form.

6) Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.

7) Inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.

8) Prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej.

9) Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

10) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w gminie, powiecie,
kraju i za granicą.

11) Organizacja działań kulturalnych na terenach wiejskich.


Do zakresu działania Miejsko-Gminnej Biblioteki należy:

1) Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych.

3) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

4) Popularyzacja książek i czytelnictwa.

5) Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6) Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu biblioteki.

III. Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze


§ 6. 1. Dom Kultury zarządzany jest przez Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Orzysza, ustalając zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

2. Obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do Dyrektora Domu Kultury pełni
Burmistrz Orzysza.

§ 7. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Domu Kultury i reprezentuje go na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za
prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

2. Dyrektor przynajmniej jeden raz w roku przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania, raporty i analizy związane z
zakresem działalności Domu Kultury.

§ 8. Nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Orzysza.

§ 9. 1. W Domu Kultury mogą działać komisje, zespoły i kolegia jako organy pomocnicze opiniodawcze i doradcze
dyrektora.

2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje w drodze zarządzanie wewnętrznego dyrektor Domu Kultury.

3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych, opiniodawczych i doradczych dyrektora określa regulamin
organizacyjny Domu Kultury.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora
Domu Kultury i zatwierdzony przez Burmistrza Orzysza.

IV. Majątek i finanse Domu Kultury

§ 11. 1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.

2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury pochodzą z:

1) dotacji samorządu gminnego,

2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

4) działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową,

5) dotacji, kredytów oraz innych źródeł.

§ 12. 1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności
statutowej Domu Kultury.

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy z uwzględnieniem wysokości dotacji
organizatora.

2. Sposób wykorzystania dotacji organizatora musi być uzgodniony z Burmistrzem Orzysza.

V. Postanowienia końcowe.

§ 14. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Domu Kultury może dokonać Rada Miejska w Orzyszu na warunkach i w
trybie przewidywanym w przepisach odrębnych.

2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 13:57
Opublikował(a): Beata Szymankiewicz
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 8999 razy