POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na dostarczenie zestawu sprzętu – mobilnej sceny plenerowej- na teren Domu Kultury w Orzyszu wraz z transportem oraz szkoleniem pracowników

W związku z Zarządzeniem nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 05.05.2014 r. w sprawie udzielania zamówień zmienionego Zarządzeniem nr 133/2016 Burmistrza Orzysza z dn. 10.05.2016 r., Zarządzaniem nr 330//2016 Burmistrza Orzysza z dn. 30.11.2016 r., Zarządzeniem nr 34/2017 Burmistrza Orzysza z dn. 07.02.2017 r., Zarządzeniem nr 12/12/2017 Burmistrza Orzysza z dn. 19.12.2017 r., dyrektor Domu Kultury w Orzyszu  zaprasza do złożenia oferty cenowej na  dostarczenie zestawu sprzętu – mobilnej sceny plenerowej- na teren Domu Kultury w Orzyszu wraz z transportem oraz szkoleniem pracowników w ramach realizacji projektu pn. „Tylko ryba nie wypoczywa – centrum wypoczynku i rekreacji na mobilnej scenie w Orzyszu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Pracownik prowadzący sprawę:

 • Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu – Joanna Kamieniecka
 • 87/42 37 010
 • e-mail: dk@orzysz.pl / joanna.kamieniecka1@gmail.com
 • Kontakt w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 07:30-15:30.

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 1. Dostarczenie kompletnej sceny plenerowej o łącznej powierzchni  podestów nie mniejszej niż 7m x 8m składającej się z zadaszenia, siatek bocznych i horyzontalnej, podestów scenicznych, schodów przegubowych oraz barierek.

 

 1. Scena powinna posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające jej wysoką jakość tj.

- deklaracja zgodności producenta i atesty materiałowe

- dokumentacja techniczna

- obliczenia statystyczne

- książkę tymczasowego obiektu budowlanego

- kartę gwarancyjną na okres min. 30 miesięcy

- serwis gwarancyjny na okres 30 min. miesięcy i pogwarancyjny

- wytyczne dla montażystów

 

 1. Transport sceny na teren Domu Kultury w Orzyszu tj. ul. Wojska Polskiego 9 D, 12-250 Orzysz wraz z montażem i szkoleniem pracowników Domu Kultury w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin.

 

4 . Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. a) wypełniony formularz (załącznik nr 1)
 2. b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 3. c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelna.

 

 1. Oferta musi zawierać:
 • pełną nazwę Oferenta.
 • adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i REGON
 • cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

 

 1.     Warunki realizacji zlecenia:

            - O Zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia  poniższe warunki:

 1. a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

           

 1. Warunki płatności- przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty

                 dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

                        -  Termin realizacji zamówienia tj. transport kompletnej sceny plenerowej wraz

                            z montażem i szkoleniem pracowników :  do dnia 18.05.2018 r.

         

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

                      Ofertę należy złożyć w terminie do 07.05.2018r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Domu Kultury w Orzyszu, pok.nr 2 w siedzibie zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 9 D, 12-250 Orzysz. Dopuszczalne jest złożenie oferty na adres mailowy Domu Kultury: dk@orzysz.pl. O zachowaniu powyższego  terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena-100%.

       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 5. Zamówienie jest realizowane w ramach realizacji projektu pn. „Tylko ryba nie wypoczywa – centrum wypoczynku i rekreacji na mobilnej scenie w Orzyszu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 kwi 2018 21:54
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2018 22:06
Data edycji: środa, 18 gru 2019 15:30
Opublikował(a): Joanna Kamieniecka
Zaakceptował(a): Joanna Kamieniecka
Artykuł był czytany: 734 razy
Ilość edycji: 2